Shegeftangiz1.png

شوالیه جام

وضعيتي از هستي در جهان با ديگري. وضعيتي در گذار از ؛ به نه -جايي كه به وضعيتي آشنا تر. به منظر كوه ؛ كه نظاره اش امكان است ، در پيش ناظر.
زماني كه شاهد آن بوديم كه جهان از خود فروميپاشيد. به خود فرو ميرفت. در خود ميجنگيد. بي بازگشت قهرمانانه اي اما در همان جا ميماند ، بي رسالتي.
تنهاشده؛

در فرصتي كه به دشمن خويي از دست داده بود و بي جبراني بر مافات گذشته ؛ زمانش فرا سررسيد.
كوه بود.ساكن.
بي پژواكي از ژرفاي درون ؛ خاموش.
بي هيچ منظري.
بي خوابي عميق در دلهره هايش به بيداري، از پرتاب مدام از ؛ به نه – جايي كه امكان پرتابش نبود به.
نه آنچنان كه شناسا نه چنان كه مورد شناسايي.
پژواكي در كوه؛
“بيدار شو. ”
نه چنان هشداري ، نه چنان زنگي، نه چنان شيپوري.
گستره ي امكاني به نه – جايي.
وضعيتي در گذار از بيگانگي _ كه نه حتي واژگاني _آشنايي از نزديك با هستي در جهان با ديگري.
ناظر نظاره منظر كوهي.
كه امكانش هست.

شوالیه جام

وضعيتي از هستي در جهان با ديگري. وضعيتي در گذار از ؛ به نه -جايي كه به وضعيتي آشنا تر. به منظر كوه ؛ كه نظاره اش امكان است ، در پيش ناظر.
زماني كه شاهد آن بوديم كه جهان از خود فروميپاشيد. به خود فرو ميرفت. در خود ميجنگيد. بي بازگشت قهرمانانه اي اما در همان جا ميماند ، بي رسالتي.
تنهاشده؛

در فرصتي كه به دشمن خويي از دست داده بود و بي جبراني بر مافات گذشته ؛ زمانش فرا سررسيد.
كوه بود.ساكن.
بي پژواكي از ژرفاي درون ؛ خاموش.
بي هيچ منظري.
بي خوابي عميق در دلهره هايش به بيداري، از پرتاب مدام از ؛ به نه – جايي كه امكان پرتابش نبود به.
نه آنچنان كه شناسا نه چنان كه مورد شناسايي.
پژواكي در كوه؛
“بيدار شو. ”
نه چنان هشداري ، نه چنان زنگي، نه چنان شيپوري.
گستره ي امكاني به نه – جايي.
وضعيتي در گذار از بيگانگي _ كه نه حتي واژگاني _آشنايي از نزديك با هستي در جهان با ديگري.
ناظر نظاره منظر كوهي.
كه امكانش هست.

طعم به یاد ماندنی

تازه برشت

دان دستچین

حوزه ی إمکان انحصار زدایی مشارکت طلبانه ای است به گشایش منظر صنعتی هنرمندانه.

به احتمال غریب به یقین وضعیت جهانی بهتر.

در سایه سار درختی که میوه اش جواهری است از عصاره ی جام جهان.

معرفی میکنیم: قهوه.

wholesale

کافی شاپ دارید

اگر تصمیم به سفارش انبوه برای کسب و کار خود دارید از همین جا اقدام کنید و از تخفیف های سفارش انبوه ما بهره مند شوید.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمهک متن هستم، روی دکمه

Story

ارسال سریعکالا
روش های پرداختمتنوع
جایزه ویژه
تماس با ما
تضمین بهترینکیفیت